YOU ARE VISITING THE SITE OF: Arnjot Blindheim
Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Click for more info.
Cart
Your shopping cart

GENERAL MEETING

Here you can find our General Meetings in English (latest from top)

5/31/2022
Kungörelse från Årsstämma 2022 (SV)(Regulatoriskt)

5/31/2022
Announcement from the Annual General Meeting 2022 (EN)(Regulatory)

5/30/2022
Följ Bolagstämman via Zoom

5/9/2022
Fullmaktsformular arsstamma 2022

5/9/2022
Proxy form annual general meeting 2022

5/3/2022
Ersättningsrapport Zinzino AB 2021

5/3/2022
Bilaga A Villkor för teckningsoptioner-terms for warrants

5/3/2022
9 (b) Styrelsens beslutsförslag gällande utdelning

5/3/2022
9 (b) The board of directors proposal regarding profit allocation

5/3/2022
14 Förslag till principer för valberedning 2022-2023

5/3/2022
14 Resolution on the nomination committee 2022-2023

5/3/2022
15 Styrelsen beslutsförslag gällande emission av teckningsoptioner

5/3/2022
15 Decision on issue of warrants - incentive program for employees and others

5/3/2022
16 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Kenneth Koh

5/3/2022
16 Decision on private placement with payment by set-off of the claim to Kenneth Koh

5/3/2022
17 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Enhanzz AG

5/3/2022
17 Decision on private placement with payment by set-off of the claim to Enhanzz AG

5/3/2022
18-19 Styrelsens beslutsförslag gällande emissionsbemyndigande

5/3/2022
18-19 The Board's resolution proposal regarding issue authorization

5/3/2022
21 Förslag från aktieagaren Örjan Saele gällande emission av teckningsoptioner till styrelsen i Zinzino AB

5/3/2022
21 Resolution from shareholder Orjan Saele regarding issue of warrants to the Board of Zinzino AB

4/29/2022
Kallelse till årsstämma i Zinzino ab den 31 maj 2022

4/29/2022
Notice of Annual General Meeting of Zinzino AB on May 31 2022

11/26/2021
Valberedning Zinzino AB 2021-2022

11/26/2021
Nomination Committee Zinzino AB 2021-2022

11/26/2021
Resolution on guidelines for the remuneration of senior management

11/26/2021
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Zinzino

11/26/2021
Information gällande Årsstämma i Zinzino AB den 31 maj 2022

11/26/2021
Information regarding the Annual General Meeting of Zinzino AB

6/1/2021
Kallelse till årsstämma i Zinzino Nordic AB (publ.)

6/1/2021
Poströstningsformulär för årsstämma i Zinzino Nordic AB (publ.)

5/14/2021
CEO speech

5/14/2021
VD:s anförande

4/28/2021
Punkt 9(b) Fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen

4/28/2021
Item9(b) Allocation of the profits available to the Annual General Meeting

4/28/2021
Punkt14 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

4/28/2021
Item14 Resolution on the Nomination Committee for the next Annual General Meeting

4/28/2021
Punkt15 Beslut om emission av teckningsoptioner

4/28/2021
Item15 Resolution on the issue of warrants

4/28/2021
Punkt16&17 Beslut om emissionsbemyndigande

4/28/2021
Item16&17 Resolution on issuance authorisation

4/28/2021
Punkt18 Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

4/28/2021
Item18 Resolution on guidelines for the remuneration of senior management

4/28/2021
Punkt19 Beslut om ändring av bolagsordningen

4/28/2021
Item19 Resolution to amend the Articles of Association

4/28/2021
Valberednings forslag på ny styrelseledamot

4/28/2021
The nomination committees proposal for a new board member

4/28/2021
BilagaA villkor för teckningsoptioner / terms of warrants

4/28/2021
Zinzino Årsredovisning 2020

4/22/2021
Fullmakts formular

4/22/2021
Proxy Form

4/21/2021
Kallelse till årsstämma i Zinzino AB den 20 maj 2021

4/21/2021
Poströsta infor årsstämman den 20 maj 2021

4/21/2021
Postal voting for Annual General Meeting on 20 May 2021

4/21/2021
Notice of the Annual General Meeting 20th of May 2021