Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Bővebb információért kattintson.
Cart
Az Ön kosara

ALAPSZABÁLYOK

Zinzino AB (556733-1045)

§ 1 Cégnév
A cég neve Zinzino AB (nyilv).

§ 2 Regisztrált iroda
Az igazgatótanács bejegyzett irodája Göteborgban van.

§ 3 Tevékenységek
A vállalat fő tevékenysége a leányvállalatok részvényeinek tulajdonlása, kezelése, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységek elvégzése.

§ 4 Részvénytőke
A jegyzett tőke nem lehet kevesebb, mint 2 200 000 SEK (svéd korona) és nem haladhatja meg a 8 800 000 SEK-et.

§ 5 Részvények száma
A kibocsájtott részvények száma nem lehet kevesebb, mint 22 000 000 és nem lehet több mint 88 000 000.

§ 6 Részvények
A részvények két osztályba, az "A" és a "B" osztályba sorolhatók: „A” részvények a teljes alaptőke számbeli értékével, „B” részvények a teljes alaptőke számbeli értékével azonosak. Az éves rendes közgyűlésen az A-osztályú részvények részvényenként egy (1) szavazatra, a B-osztályú részvények részvényenként a szavazati jog egytizedére (0,1) jogosítanak.

Ha a vállalat új A és B-osztályú részvényeket bocsát ki, készpénzkibocsátás vagy offset kibocsátás formájában, az A és B típusú részvények birtokosai elővásárlásra jogosultak, ugyanazon részvényosztály új részvényeinek vásárlására, arányosan az előzetesen birtokolt részvények számával (elővásárlási jog). Az elsődleges elsőbbségi jogon nem jegyzett részvényeket minden részvényesnek előfizetésre fel kell ajánlani (kiegészítő kedvezményes jog). Ha az ilyen módon felajánlott részvények nem elégségesek a kiegészítő kedvezményes jogon keresztül történő felvásárlás fedezésére, akkor a részvényeket a részvénytulajdonosok az előzetesen birtokolt részvények számával arányosan osztják szét.

Ha a vállalat úgy dönt, hogy csak egy részvénytípus részvényeit bocsájtja ki készpénzkibocsátás vagy offset- kibocsátás formájában, minden részvényesnek, részvényosztálytól függetlenül, elsőbbségi jogot kell biztosítania az új részvények jegyzésére a részvények számának arányában megelőzően.

Ha a vállalat úgy dönt, hogy opciókat vagy váltókat bocsát ki készpénzkibocsátás vagy offset-kibocsátás formájában, akkor a részvényeseknek elővásárlási jogot kell biztosítani az opciók megvásárlására, ugyanúgy, mint új részvények kibocsátása esetén, valamint elővásárlási jogot kell biztosítani a kibocsátott váltók megvásárlására, ugyanúgy mint új részvények kibocsátása esetén, melyekre ezek a váltók átválthatóak.

Fentiek nem tartalmaznak semmilyen korlátozást a készpénzkibocsátásról szóló határozat elfogadásának lehetőségéről, vagy a részvényesek preferenciális jogaival való eltérésről.

Ha a jegyzett tőke emelésére bónusz kibocsátást hajtanak végre, az egyes részvényosztályok új részvényeit arányosan kell kiszámítani az előzőleg kiadott azonos osztályú részvények számához képest. Ebben az esetben az adott részvénytípus régi részvényei átruházzák a részvényjogokat az új részvényekre az adott részvényosztályon belül. A fent említettek nem tartalmaznak semmilyen korlátozást az új részvényosztály részvényeinek kibocsátásának lehetőségeiről az Alapszabály szükséges módosítása után.

§ 7 Igazgatótanács
Az Igazgatótanács legalább három (3), és legfeljebb tíz (10) tagból állhat. A képviselők száma nem lehet kevesebb, mint nulla (0) és nem haladhatja meg a tíz (10) főt, akiket évente választanak meg az évi rendes közgyűlésen. Mandátumuk a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig tart.

§ 8 Könyvvizsgálók
A társaság éves beszámolójának, számláinak, valamint az igazgatótanács és a CEO adminisztrációjának vizsgálatára a társaságnak rendelkeznie kell egy vagy két könyvelővel vagy egy könyvelő vállalattal, helyettes könyvvizsgáló részvételével vagy anélkül.

§ 9 Értesítés a közgyűlésekről
A közgyűlésekről szóló értesítésnek a “Post- och Inrikes Tidningar” hirdetményben, valamint a vállat hivatalos weboldalán kell megjelennie. Az értesítéssel egy időben a vállalatnak a “Dagens Industri”-ban be kell jelentenie, hogy az értesítés megtörtént.

Az éves rendes közgyűlésről szóló értesítést, valamint a rendkívüli közgyűlésről - ahol az alapszabály módosítása megvitatható - szóló értesítést ki kell adni legfeljebb 6, legkevesebb 4 héttel a gyűlés előtt. A rendkívüli ülésekről szóló értesítést legfeljebb 6 héttel és legalább 3 héttel az ülés előtt kell megtenni.

§ 10 Regisztráció
Azoknak a részvénytulajdonosoknak, akik részt kívánnak venni a közgyűléseken folytatott megbeszéléseken, szerepelniük kell a teljes részvénynyilvántartásban vagy az ezzel megegyező jogi erejű nyilvántartásban, 5 munkanappal a gyűlés előtt. Emellett az ez irányú szándékukat be kell jelenteniük a vállalat számára legkésőbb 12 óráig, a kiadott értesítésben szereplő napon.

Ez a dátum nem lehet vasárnap vagy egyéb nemzeti ünnep, szombat, Szent Iván éjszakájának napja, Karácsony napja, Szilveszter, valamint nem lehet korábbi mint a közgyűlés előtti 5. munkanap.

§ 11 A felvétel dátumáról szóló rendelkezés
A társaság részvényeinek bejegyezve kell lenniük a részvénykönyvben, a Swedish Financial Instruments Accounts Act (Svéd pénzügyi és számviteli törvény) 1998:1479 hivatkozásának megfelelően.

§ 12 Évi rendes közgyűlés
Az éves rendes közgyűlést minden évben, az előző pénzügyi év lezárása utáni 6 hónapon belül kell megtartani. Az éves rendes közgyűlésen az alábbi üzleti pontok kerülnek megvitatásra:

 1. Az ülés elnökének megválasztása.
 2. A szavazók nyilvántartásának előkészítése és jóváhagyása.
 3. Egy (1) vagy két (2) személy választása a jegyzőkönyv ellenőrzése céljából.
 4. Annak megállapítása, hogy az ülést megfelelően hívták-e össze.
 5. A napirend jóváhagyása.
 6. A benyújtott éves beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés, adott esetben az összevont beszámoló és az összevont beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés prezentálása.
 7. Állásfoglalások.
  1. a) az eredmény-kimutatás és a mérleg, valamint adott esetben az összevont eredmény-kimutatás és összevont mérleg elfogadása,
  2. b) a társaság nyereségének vagy veszteségének elszámolása az elfogadott mérleg szerint, és
  3. c) az Igazgatótanács tagjai és a vezérigazgató felelőssége alóli felmentése.
 8. Az Igazgatótanács tagjai és a könyvvizsgálók részére fizetendő díjak meghatározása.
 9. Az Igazgatótanács megválasztása és adott esetben a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megválasztása.
 10. Az Igazgatótanács megválasztása és adott esetben a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megválasztása.
 11. Egyéb tevékenységek, amelyeket az ülésre vonatkozóan a svéd társasági törvény vagy az alapszabály ír elő.

§ 13 Pénzügyi év
A vállalat pénzügyi éve a naptári év.

§ 14 Megbízási formák begyűjtése
Az Igazgatótanács a vállalat költségén megbízásokat gyűjthet be a svéd társasági törvény 7. fejezete 4. szakaszának második bekezdése értelmében.

§ 15 Konverziós rendelkezés
Lehetőség van az A-osztályú részvények B-osztályúvá való átminősítésére, az A-osztályú részvény tulajdonosának kérésére. Az erre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani a társaság Igazgatóságához. A kérelemben fel kell tüntetni azon részvények számát, melyeket a birtokosa meg kíván változtatni. Az Igazgatótanács az ilyen kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül megvizsgálja azt. Az átváltást késedelem nélkül be kell jelenteni a nyilvántartásba vételre, és az a regisztráció után lép hatályba.

PDF letöltése