Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Kliknite pre viac informácií.
Cart
Nákupný košík

STANOVY SPOLOČNOSTI

ZINZINO AB (556733-1045)

§ 1 Názov spoločnosti
Názov spoločnosti je Zinzino AB (publ).

§ 2 Sídlo
Sídlo správnej rady sa nachádza v samosprávnej oblasti Göteborg

§ 3 Podnikateľská činnosť
Účelom spoločnosti je vlastniť a riadiť podiely v dcérskych spoločnostiach a vykonávať iné súvisiace činnosti.

§ 4 Základné imanie
Základné imanie nesmie byť nižšie než 2 200 000 SEK a nesmie presiahnuť hodnotu 8 800 000 SEK.

§ 5 Počet akcií
Počet akcií nesmie byť nižší než 22 000 000 a nesmie presiahnuť počet 88 000 000 akcií.

§ 6 Akcie
Akcie sa môžu vydať v dvoch triedach – triede A a triede B: akcie triedy A až do počtu, ktorý sa rovná výške celkového základného imania, a akcie triedy B až do počtu, ktorý sa rovná výške celkového základného imania. Na hlasovaní na výročnom valnom zhromaždení oprávňujú akcie triedy A držiteľa na jeden (1) hlas za akciu a akcie triedy B oprávňujú držiteľa na jednu desatinu (0,1) hlasu na akciu.

Ak sa spoločnosť rozhodne vydať nové akcie triedy A alebo B vo forme „cash issue“ alebo „offset issue“, držitelia akcií triedy A a B majú preferenčné právo na úpis nových akcií rovnakej triedy podľa rozsahu akcií, ktoré držali predtým (primárne preferenčné právo). Akcie, ktoré nie sú upísané formou primárneho preferenčného práva, sa ponúknu na úpis všetkým akcionárom (doplnkové preferenčné právo). Ak takto ponúkané akcie nepostačujú na úpis formou doplnkových preferenčných práv, akcie sa proporcionálne distribuujú medzi držiteľov podľa počtu držaných akcií a ak to nebude možné, tak žrebovaním.

Ak sa spoločnosť rozhodne vydať nové akcie iba jednej triedy vo forme „cash issue“ alebo „offset issue“, všetci držitelia akcií, bez ohľadu na triedu držaných akcií, majú preferenčné právo na úpis nových akcií proporcionálne podľa počtu držaných akcií.

Ak sa spoločnosť rozhodne vydať opcie na úpis alebo konvertibilné cenné papiere vo forme „cash issue“ alebo „offset issue“, akcionári majú rovnaké prednostné právo na úpis opcií ako v prípade emisie akcií na nový úpis na základe opcií a majú prednostné právo na úpis konvertibilných cenných papierov ako v prípade emisie akcií, za ktoré je možné konvertibilné cenné papiere vymeniť.

Vyššie uvedené neznamená žiadne obmedzenie možnosti prijať rozhodnutie o emisiách typu „cash issue“ alebo „offset issue“, ktoré by sa líšili od prednostných práv akcionárov.

Ak sa základné imanie navýši mimoriadnou emisiou, nové akcie každej triedy sa vydajú proporčne k počtu akcií rovnakej triedy, ktoré už boli emitované. V takom prípade predstavujú staré akcie danej kategórie právo na nové akcie v rovnakej kategórii. Vyššie uvedené neznamená žiadne obmedzenie možnosti vydávať akcie novej kategórie formou mimoriadnej emisie po vykonaní potrebných zmien a doplnení stanov spoločnosti.

§ 7 Správna rada
Správna rada pozostáva minimálne z troch (3) a maximálne desiatich (10) členov a minimálne nula (0) a maximálne desať (10) zástupcov, ktorí sú volení každoročne počas valného zhromaždenia na obdobie do nasledujúceho valného zhromaždenia.

§ 8 Audítori
Spoločnosť má jedného alebo dvoch audítorov alebo audítorskú spoločnosť s alebo bez zástupcov audítora, ktorí sú zodpovední za preskúmanie výročnej správy a účtovníctva spoločnosti a spôsobu vedenia Správnej rady a generálneho riaditeľa.

§ 9 Oznámenie o konaní valného zhromaždenia
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa vyhlasuje vo vestníku „Post- och Inrikes Tidningar“ a zverejnením oznámenia na internetovej stránke spoločnosti. Spoločnosť zároveň s vyhlásením oznámenia informuje finančné noviny „Dagens Industri“ o zverejnení oznámenia.

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia a oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa budú rozoberať zmeny a doplnenia stanov spoločnosti, sa zverejní maximálne šesť týždňov a minimálne štyri týždne pred valným zhromaždením. Oznámenie o konaní iného mimoriadneho valného zhromaždenia sa zverejní maximálne šesť týždňov a minimálne tri týždne pred valným zhromaždením.

§ 10 Registrácia
Akcionári, ktorí majú záujem vystúpiť v diskusií na valnom zhromaždení, musia byť zahrnutí v odpise alebo inom dokumente o celkovom registri akcií, ktorý zobrazuje situáciu päť pracovných dní pred konaním stretnutia, a zároveň musia spoločnosti oznámiť svoj záujem najneskôr do 12.00 v deň, ktorý je uvedený na oznámení o konaní valného zhromaždenia.

Posledný uvedený dátum nemôže byť nedeľa, štátny sviatok, sobota, predvečer letného slnovratu, Štedrý deň alebo Silvester a nemôže byť skôr ako päť dní pred konaním valného zhromaždenia.

§ 11 Doložka o dátume zápisu
Akcie spoločnosti sú zapísané v registri akcií v súlade so švédskym zákonom o finančných nástrojoch a účtovníctve (1998:1479).

§ 12 Riadne valné zhromaždenie
Riadne valné zhromaždenie sa koná každoročne najneskôr šesť (6) mesiacov od konca finančného roka. Riadne valné zhromaždenie má takýto program:

 1. Voľba predsedu valného zhromaždenia.
 2. Príprava a schválenie registra hlasujúcich.
 3. Voľba jedného (1) alebo dvoch (2) overovateľov zápisnice.
 4. Uznanie uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia.
 5. Schválenie programu.
 6. Prezentácia predloženej výročnej správy a správy audítora a v prípade potreby konsolidovanej účtovnej závierky a správy audítora o konsolidovanej účtovnej závierke.
 7. Uznesenia.
  1. a) o prijatí výkazu ziskov a strát a súvahy a v prípade potreby konsolidovaného výkazu ziskov a strát a konsolidovanej súvahy,
  2. b) o rozdelení zisku alebo straty spoločnosti v súlade s platnou súvahou,
  3. c) o zbavení zodpovednosti členov správnej rady a generálneho riaditeľa.
 8. Určenie výšky odmien pre členov správnej rady a audítorov.
 9. Voľba správnej rady a v prípade potreby voľba audítorov alebo audítorskej spoločnosti.
 10. Voľba správnej rady a v prípade potreby voľba audítorov alebo audítorskej spoločnosti.
 11. Ďalšie otázky v pôsobnosti valného zhromaždenia v súlade so švédskym zákonom o obchodných spoločnostiach alebo stanovami spoločnosti.

§ 13 Finančný rok
Finančným rokom spoločnosti sa rozumie kalendárny rok.

§ 14 Formy prostredníkov
Správna rada môže vyberať prostredníkov na náklady spoločnosti v súlade s postupom v kapitole 7, sekcii 4, § 2 švédskeho zákona o obchodných spoločnostiach.

§ 15 Doložka o konverzii
Na žiadosť držiteľa akcií triedy A je možné konvertovať akcie triedy A na akcie triedy B. Žiadosť musí byť predložená správnej rade v písomnej forme. Žiadosť musí obsahovať informáciu o počte akcií, ktoré chce držiteľ konvertovať. Správna rada musí zvážiť žiadosť o konverziu do troch mesiacov od dodania žiadosti. Žiadosť o registráciu konverzie sa musí podať bezodkladne a konverzia vstúpi do platnosti po vykonaní registrácie.

Stiahnuť PDF