Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Click for more info.
Cart
Your shopping cart

31/05/2022
Kungörelse från Årsstämma 2022 (SV)(Regulatoriskt)

31/05/2022
Announcement from the Annual General Meeting 2022 (EN)(Regulatory)

30/05/2022
Följ Bolagstämman via Zoom

09/05/2022
Fullmaktsformular arsstamma 2022

09/05/2022
Proxy form annual general meeting 2022

03/05/2022
Ersättningsrapport Zinzino AB 2021

03/05/2022
Bilaga A Villkor för teckningsoptioner-terms for warrants

03/05/2022
9 (b) Styrelsens beslutsförslag gällande utdelning

03/05/2022
9 (b) The board of directors proposal regarding profit allocation

03/05/2022
14 Förslag till principer för valberedning 2022-2023

03/05/2022
14 Resolution on the nomination committee 2022-2023

03/05/2022
15 Styrelsen beslutsförslag gällande emission av teckningsoptioner

03/05/2022
15 Decision on issue of warrants - incentive program for employees and others

03/05/2022
16 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Kenneth Koh

03/05/2022
16 Decision on private placement with payment by set-off of the claim to Kenneth Koh

03/05/2022
17 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Enhanzz AG

03/05/2022
17 Decision on private placement with payment by set-off of the claim to Enhanzz AG

03/05/2022
18-19 Styrelsens beslutsförslag gällande emissionsbemyndigande

03/05/2022
18-19 The Board's resolution proposal regarding issue authorization

03/05/2022
21 Förslag från aktieagaren Örjan Saele gällande emission av teckningsoptioner till styrelsen i Zinzino AB

03/05/2022
21 Resolution from shareholder Orjan Saele regarding issue of warrants to the Board of Zinzino AB

29/04/2022
Kallelse till årsstämma i Zinzino ab den 31 maj 2022

29/04/2022
Notice of Annual General Meeting of Zinzino AB on May 31 2022

26/11/2021
Valberedning Zinzino AB 2021-2022

26/11/2021
Nomination Committee Zinzino AB 2021-2022

26/11/2021
Resolution on guidelines for the remuneration of senior management

26/11/2021
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Zinzino

26/11/2021
Information gällande Årsstämma i Zinzino AB den 31 maj 2022

26/11/2021
Information regarding the Annual General Meeting of Zinzino AB

01/06/2021
Kallelse till årsstämma i Zinzino Nordic AB (publ.)

01/06/2021
Poströstningsformulär för årsstämma i Zinzino Nordic AB (publ.)

14/05/2021
CEO speech

14/05/2021
VD:s anförande

28/04/2021
Punkt 9(b) Fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen

28/04/2021
Item9(b) Allocation of the profits available to the Annual General Meeting

28/04/2021
Punkt14 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

28/04/2021
Item14 Resolution on the Nomination Committee for the next Annual General Meeting

28/04/2021
Punkt15 Beslut om emission av teckningsoptioner

28/04/2021
Item15 Resolution on the issue of warrants

28/04/2021
Punkt16&17 Beslut om emissionsbemyndigande

28/04/2021
Item16&17 Resolution on issuance authorisation

28/04/2021
Punkt18 Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

28/04/2021
Item18 Resolution on guidelines for the remuneration of senior management

28/04/2021
Punkt19 Beslut om ändring av bolagsordningen

28/04/2021
Item19 Resolution to amend the Articles of Association

28/04/2021
Valberednings forslag på ny styrelseledamot

28/04/2021
The nomination committees proposal for a new board member

28/04/2021
BilagaA villkor för teckningsoptioner / terms of warrants

28/04/2021
Zinzino Årsredovisning 2020

22/04/2021
Fullmakts formular

22/04/2021
Proxy Form

21/04/2021
Kallelse till årsstämma i Zinzino AB den 20 maj 2021

21/04/2021
Poströsta infor årsstämman den 20 maj 2021

21/04/2021
Postal voting for Annual General Meeting on 20 May 2021

21/04/2021
Notice of the Annual General Meeting 20th of May 2021