INVESTEERDERSRELATIES

Hier vindt u informatie met een overzicht van de financiële resultaten en de strategische koers van Zinzino.

Pers & IR-contact 


Published: 20 apr 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 24 MAJ 2017

Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2017 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hulda Lindgrens Gata 8 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 12.45. RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast 2017-05-18 dels senast måndagen den 22 maj 2017 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta registrera
Lees meer

Published: 28 feb 2017

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 2016

Hög tillväxt och framgångar för Zinzino Health Fjärde kvartalet 2016 var med 149,3 MSEK i totala intäkter försäljningsmässigt det starkaste någonsin för Zinzino AB (publ.). Med stora investeringar i IT- system, nya produkter och introduktion på nya marknader slås tillväxtmålet på 20 % med rejäl marginal, en tillväxt på 29 % efter fjärde kvartalet. Den svenska marknaden hade över 50 % tillväxt mot föregående år under kvartalet men även Norge, Danmark, Finland och USA visar starka siffror. Det är produktsegmentet Health som växer mest och kan uppvisa en ökning med 41 % jämfört med samma
Lees meer

Published: 15 nov 2016

Delårsrapport, juli-september 2016: Hög tillväxt, produktlanseringar och försäljningsrekord i Faun Pharma

Tredje kvartalet för Zinzino AB (publ .) kan sammanfattas med god tillväxt och lönsamhet. Flera viktiga mål har uppnåtts – en tillväxt på 20%, 100 000 registrerade kunder och lansering på 19 nya marknader inom EU. Nya produkter har också lanserats under kvartalet och produktionsanläggningen Faun Pharma i Norge slog försäljningsrekord under oktober månad. ” En viktig milstolpe nåddes i samband med vår 100 000:e kund. Det har tagit oss tio år att nå upp till denna nivå. Vår ambition blir nu att nå nästa hundratusenstreck på mindre än två år. För att göra detta måste vi växa med minst 20 %
Lees meer

Published: 4 nov 2016

Faun Pharma slår omsättningsrekord i oktober

Omsättningen i Zinzino AB:s (publ.) produktionsanläggning Faun Pharma i Norge fortsätter att öka. Ett målmedvetet arbete med kvalitetsstyrning och gjorda investeringar innebär att anläggningen i Oslo kan uppvisa en tillväxt på 4,8 mSEK i oktober. Faun Pharmas omsättning i oktober innebär försäljningsrekord och en tillväxt på 4,8 mSEK jämfört mot föregående år. Omsättningen under oktober låg på totalt 10,1 mSEK och orderreserven på över 30 mSEK. Av de 10,1 mSEK var 1,6 mSEK intern omsättning i Zinzino. - Vi börjar nu se effekterna av vårt strategiska arbete med kvalitetsstyrning och
Lees meer

Published: 26 aug 2016

Delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2016 Zinzino AB (publ)

Ökad bruttovinst och accelererad expansion ”I juli lanserades Zinzino i 19 nya länder i Europa. Därmed finns vi nu i samtliga EU-länder och i totalt 33 länder i världen. Det ger oss en potentiell marknad på närmare 1 miljard människor. Under det andra kvartalet har vi lanserat nya produkter och investerat i en framtid som vi starkt tror på. Vi vidhåller våra ambitiösa mål om tillväxt på minst 20 procent under de kommande 3 åren och förbättrat resultat varje år.”  Dag Bergheim Pettersen, VD, Zinzino AB  ANDRA KVARTALET, Q2 2016, (jämfört med samma period föregående år, 2015) ·
Lees meer

Published: 25 aug 2016

Tidigareläggning av delårsrapport för januari – juni 2016

Zinzino meddelar härmed att bolaget kommer att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden januari - juni 2016 till fredagen den 26 augusti kl.13.00.       För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47(0) 93 22 57 00 Bilder för fri publicering kontakta: Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 462 579 Certified Adviser: Erik Penser Bank www.zinzino.se  Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom
Lees meer

Published: 25 aug 2016

Zinzino lanserar nytt produktsegment: Zinzino Skin Care

”kommer att bidra starkt till att nå målet på en miljon kunder år 2020” Zinzino AB (publ), ett av världens ledande direktförsäljningsföretag inom hälsa, lanserar nu Zinzino Skin Care som ett helt nytt produktsegment. Första produkten som lanseras i segmentet är Skin Serum - 24 hour youth formula. Lanseringen sker nu i augusti på den amerikanska marknaden och i Europa i oktober. Skin Serumet är utvecklat av Zinzino och produceras i Zinzinos egen produktionsanläggning, Faun Pharma utanför Oslo i Norge. I USA beräknas produktsegmentet facial skincare omsätta cirka 5,5 miljarder USD under
Lees meer

Published: 7 jul 2016

Zinzino tar Omega-6/Omega-3-konceptet till en ny nivå och lanserar AquaX – oljan som kan blandas med vatten

Zinzino AB (publ), ett av världens ledande direktförsäljningsbolag inom hälsa, lanserar nu en helt ny produkt inom affärsområdet Zinzino Health – BalanceOil AquaX. Den är en utveckling av Zinzinos BalanceOil och ett globalt patent är sökt för det unika emulgeringsmedlet Aquacelle. Med BananceOil AquaX tar Omega-6/Omega-3-konceptet till en helt ny nivå. – Vi är oerhört nöjda med vår nya produkt, BalanceOil AquaX. Tack vare forskning genom våra forskare på Zinzino, i vårt eget kunskapsföretag BioActive Foods och vår fabrik Fauna Pharma, har vi lyckats få fram en produkt som absorberas bättre i
Lees meer

Published: 5 jul 2016

Zinzino öppnar upp för försäljning i samtliga EU-länder ”Vi ser en enorm potential”

Zinzino AB (publ), ett av världens ledande direktförsäljningsbolag inom hälsa, kommer från och med 5 juli 2016 att öppna upp för försäljning av hela utbudet av Zinzino Health produkter i samtliga EU-länder. – Geografisk expansion är ett av de viktigaste målen för oss för att uppnå fortsätt stark tillväxt och därför är detta är ett naturligt men också ett stort steg för oss. Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över att kunna presentera detta och ser samtidigt en enorm potential med den här satsningen, säger Dag Bergheim Pettersen, vd på Zinzino AB. Zinzino har under ett antal år visat
Lees meer

Published: 7 jun 2016

Faun Pharma tecknar leverantörsavtal med Proteinfabrikken – ökar produktionen av proteinprodukter med 500 – 600 ton per år

Zinzino AB:s (publ.) produktionsanläggning Faun Pharma tar över produktionen av norska Proteinfabrikkens samtliga produkter. Det innebär en ökning av produktionen med 500-600 ton per år, vilket ökar intäkterna för Faun Pharma under andra halvåret 2016 med cirka 5 miljoner norska kronor. Avtalet är tecknat på tre år med ett förväntat värde på över 30 miljoner norska kronor. Faun Pharma har sedan tidigare producerat ett antal av Proteinfabrikkens produkter och tack vare ett fokuserat arbete med produktutveckling och ökad kvalitet i produktionen med bland annat ISO9001-certifiering väljer nu
Lees meer

Published: 20 mei 2016

Kungörelse från årsstämman

Zinzino AB (publ.) höll idag den 20 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades: · att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, · att för räkenskapsåret 2015 dela ut 0,25 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten. · att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, · att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Cecilia Halldner och Pierre Mårtensson som övriga styrelseledamöter, · att styrelsearvodet skulle utgå med 172 000 SEK till ordförande samt 98 000 SEK till var en av
Lees meer

Published: 20 mei 2016

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Zinzino AB (publ)

Starkt ökad tillväxt inom Health segmentet som nu motsvarar över 80 % av produktförsäljningen ger ökad vinst i Q1. FÖRSTA KVARTALET, Q1 2016, (jämfört med samma period föregående år, 2015) · Totala intäkter uppgick till 112,6 (111,2) mSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på +1% (+44%). · Produktsegmentet Health ökade med 16% till 76,7 (65,9)mSEK vilket motsvarade 68% av de totala intäkterna. Produktsegmentet Coffee uppgick till 15,4 (21,5)mSEK och minskade med 29% samt bidrog med 14% till de totala intäkterna. · Bruttovinsten uppgick till 41,1 (36,7) mSEK och
Lees meer

Published: 29 apr 2016

ÅRSREDOVISNING 2015 ZINZINO AB (PUBL)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2015 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, www.zinzino.se. I årsredovisningen kommuniceras information som tidigare inte kommunicerats till marknaden varför bolaget här förtydligar detta genom följande meddelande: -   Lyckad säljstart i Tyskland under februari. Redan under mars uppgick de totala intäkterna för den tyska marknaden till 0,8 mSEK vilket var långt över förväntningarna och mycket intressant sett till potentialen som finns i en stor kapitalstark marknad med många invånare som Tyskland är. -   Under
Lees meer

Published: 21 apr 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO DEN 20 MAJ 2016

Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hulda Lindgrens Gata 8 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 12.45. RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast 2016-05-13 kl. 16.30 dels senast onsdagen den 18 maj 2016 kl. 12.00 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt
Lees meer

Published: 29 feb 2016

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015 Zinzino AB (publ)

”Investeringar i nytt IT-system och nya produkter – en investering för framtiden” Dag Bergheim Pettersen, verkställande direktör, Zinzino AB 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015 (jämfört med samma period föregående år, 2014) · Totala intäkter uppgick till 435,0 (357,7) mSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på +22 %. (+41%) · Bruttovinsten uppgick till 140,4 (102,4) mSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 32,3% (28,6%). · EBITDA uppgick till 25,6 (21,4) mSEK och rörelsemarginalen före avskrivning 5,9% (6,0%). · Avskrivningarna uppgick till 7,1 (4,0) mSEK varav 5,1 (0,
Lees meer

Published: 22 feb 2016

Svenska Zinzino tar grepp om Europa – etablerar verksamhet i Tyskland

Zinzino AB (publ), ett av världens ledande direktförsäljningsbolag inom funktionell mat och kaffe, fortsätter att växa i Europa och etablerar nu verksamhet i Tyskland – Europas största marknad för direktförsäljning. – Tyskland kommer att bli en mycket viktig marknad för oss. Det är Europas största marknad och vår etablering kommer stärka vår position i Europa, säger Dag Bergheim Pettersen, vd på Zinzino AB. Zinzino har en snabb geografisk expansionstakt där Europa och Nordamerika varit i fokus. I slutet av 2015 etablerade Zinzino verksamhet i Kanada efter en framgångsrik tid i USA. Bolaget
Lees meer

Published: 10 dec 2015

Zinzino lanserar Zinzino LeanShake – en näringsrik måltidsersättning för viktkontroll

Zinzino AB (publ), ett av världens ledande direktförsäljningsbolag inom funktionell mat och kaffe, lanserar nu en ny produkt inom Zinzino Health. Nya Zinzino LeanShake är en näringsrik måltidsersättning för viktkontroll. Produkten kan användas som en ersättning för en eller två måltider dagligen för viktminskning, som ett näringsrikt mål för att stilla hungern eller för att återhämta sig snabbt efter träningen. Zinzino Health är en produktserie som fokuserar på långsiktig hälsa. Den mest framgångsrika produkten är BalanceOil, som är en kombination av fisk- och olivolja som justerar
Lees meer

Published: 23 nov 2015

Delårsrapport 1 juli - 30 september 2015 Zinzino AB (publ)

”Tillväxt, produktlanseringar och ett nytt IT-system” Dag Bergheim Pettersen, verkställande direktör, Zinzino AB PERIODEN I SAMMANFATTNING De totala intäkterna uppgår till 101,3 (87,6) mSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 16% mot föregående år för koncernen. Resultat efter skatt uppgår till 2,3 (6,7) mSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,07 (0,24) SEK. Bruttovinstmarginalen uppgår till 30,0% (28,1%), en marginalförbättring på 1,9 procentenheter mot föregående år. TREDJE KVARTALET, Q3 2015, (jämfört med samma period föregående år, 2014) · Totala
Lees meer

Published: 20 okt 2015

Zinzino kvalificerar för Nasdaq First North 25

Zinzino AB, ett av de ledande direktförsäljningsbolagen inom hälsa, funktionell mat och kaffe, har valts in i Nasdaqs First North 25, ett nytt index för de 25 största och mest omsatta bolagen på Nasdaq First North och Nasdaq First North Premier.  – Vi är självklart stolta över att vara ett av dessa framgångsrika företag som kvalificerar för indexet First North 25 och vi är tacksamma över att få ökad synlighet på en så attraktiv plattform som Nasdaq, säger Dag Bergheim Pettersen, vd på Zinzino AB. First North 25 är framtaget för att vidareutveckla Nordens ledande plattform för tillväxtbolag.
Lees meer

Published: 17 sep 2015

Svenska Zinzino fortsätter att växa internationellt med etablering i Kanada

Zinzino AB (publ), ett av de ledande direktförsäljningsbolagen inom funktionell mat och kaffe, fortsätter att växa internationellt. Kanada blir den 13:e marknaden som Zinzino går in på, och förväntningarna är stora.  – Vi har en hög geografisk etableringstakt som ligger helt i linje med vår expansionsstrategi där vi har tagit fram en modell som gör att vi snabbt kommer igång på de marknader som vi bestämmer oss för att gå in på, säger Dag Bergheim Pettersen, vd på Zinzino AB. Zinzino, som listades på Nasdaq First North i december 2014, har lagt stort fokus på att säkerställa verksamheten
Lees meer

Published: 31 aug 2015

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Zinzino AB (publ)

”Inspire change in life” Dag Bergheim Pettersen, verkställande direktör, Zinzino AB PERIODEN I SAMMANFATTNING För andra kvartalet 2015 visar samtliga Zinzinos marknader tillväxt mot föregående år. De totala intäkterna uppgår till 112,2 (79,6) mSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 41% mot föregående år för koncernen. Resultat efter skatt uppgår till 4,1 (3,6) mSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,13 (0,13) SEK. Bruttovinstmarginalen uppgår till 30,1% (26,2%), en marginalförbättring på 3,9 procentenheter mot föregående år. ANDRA KVARTALET, Q2 2015, (jämfört
Lees meer

Published: 22 mei 2015

Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2015 Zinzino AB (publ)

”Vårt mantra är tillväxt och ökad lönsamhet”. Dag Bergheim Pettersen, verkställande direktör, Zinzino AB PERIODEN I SAMMANFATTNING För första kvartalet 2015 visar samtliga Zinzinos marknader tillväxt mot föregående år. De totala intäkterna uppgår till 109,0 (75,5) mSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 44% mot föregående år för koncernen. Resultat före skatt uppgår till 6,5 (2,9) mSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,22 (0,10) SEK. Bruttovinstmarginalen uppgår till 34% (28%), en marginalförbättring på 6 procentenheter. FÖRSTA KVARTALET, Q1 2015, (jämfört
Lees meer

Published: 11 mei 2015

Årsredovisning 2014 Zinzino AB (publ)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2014 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, www.zinzino.com. I årsredovisningen kommuniceras information som tidigare inte kommunicerats till marknaden varför bolaget här förtydligar detta genom följande meddelande: - Zinzino visar en stark tillväxt under första kvartalet 2015. De totala intäkterna uppgår till 106,2 (75,5) mSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 41%. - Förvärvet av Faun Pharma AS har medfört en större Goodwill-post än vad som kommunicerats i Zinzinos bokslutskommuniké 2014. Goodwill i samband med
Lees meer

Published: 8 mei 2015

Kungörelse från årsstämman

Zinzino AB (publ.) höll idag den 8 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades: - att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, - att för räkenskapsåret 2014 dela ut 0,25 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten. - att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, - att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Cecilia Halldner och Pierre Mårtensson som övriga styrelseledamöter, - att styrelsearvodet skulle utgå med 172 000 SEK till ordförande samt 98 000 SEK till var en av övriga
Lees meer