Vår webbplats har upptäckt att du använder en föråldrad webbläsare som hindrar dig från att komma åt vissa funktioner. Klicka för mer information.
Cart
Din varukorg

BOLAGSORDNING

ZINZINO AB (556733-1045)

 • 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Zinzino AB. Bolaget är publikt (publ).

 • 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

 • 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta dotterbolagsaktier, samt idka därmed förenlig verksamhet.

 • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 200 000 kronor och högst 8 800 000 kronor.

 • 5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000 stycken.

 • 6 Aktier

Aktier skall kunna utges i två serier, A och B. Aktier av serie A till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet och aktier av serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Vid röstning på bolagsstämman medför aktie av serie A en (1) röster per aktie och serie B med en tiondels (0,1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållandet till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 • 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med lägst noll (0) och högst tio (10) suppleanter, vilka väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits.

 • 8 Revisor

Till att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en till två revisorer eller ett revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

 • 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

 • 10 Anmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 • 11 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

 • 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 • 13 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare.
 4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut

  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 10. Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor eller revisionsbolag.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 • 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

 • 15 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till aktie av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie B. Framställan därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen skall inom tre månader från erhållande av sådan framställning behandla fråga om omvandling . Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

Ladda ner PDF