Vår webbplats har upptäckt att du använder en föråldrad webbläsare som hindrar dig från att komma åt vissa funktioner. Klicka för mer information.
Cart
Din varukorg

Investor relations

Här hittar du information som ger dig en översikt över Zinzinos finansiella resultat och strategiska ledning.


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2021

God försäljningstillväxt under Q3: Zinzinos totala intäkter ökade med 11 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 10 % till 111,6 (101,7) mSEK i september. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 13 % och uppgick till 6,2 (5,5) mSEK under månaden. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 10 % till 117,8 (107,2) mSEK jämfört med föregående år. Tredje kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt bra kvartal; de Zinzino-baserade intäkterna för juli–september steg med 11 % till 298,8 (269,0) mSEK jämfört med Läs mer »

Publicerad: 5 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Taiwan som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino – det globala direktförsäljningsföretaget inom testbaserade, vetenskapligt bevisade kosttillskott – tillkännager företagets lansering i Taiwan den 9 september 2021 som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för den taiwanesiska marknaden, och med etableringar i ett flertal marknad under de senaste åren, har företaget lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad. Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för det e-handelsbaserade företaget. Läs mer »

Publicerad: 9 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2021

Stark försäljningstillväxt under augusti: Zinzinos totala intäkter ökade med 14 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 13 % till 92,2 (81,9) mSEK i augusti. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 37 % och uppgick till 4,8 (3,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 14 % till 97,0 (85,4) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-augusti 2021 ökade med 23 % till 851,3 (690,9) mSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-aug 20- Läs mer »

Publicerad: 3 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2021

HÖJD VINSTPROGNOS EFTER YTTERLIGARE ETT STARKT KVARTAL Andra kvartalet 2021 var ytterligare ett kvartal där god försäljningstillväxt kombinerades med hög lönsamhet. Totala intäkter i koncernen ökade med 18% och uppgick till 322,4 (274,3) mSEK. EBITDA-resultatet uppgick till 33,4 (16,0) mSEK för kvartalet och EBITDA-marginalen uppgick till 10,4% (5,8%). Marginalförbättringen åstadkoms genom de skalfördelar som uppkommit främst genom förbättrad effektivitet i IT-system, logistik och inom organisationen. Under kvartalet var det försäljningsstart i Indien samtidigt som Malaysia uppnådde Läs mer »

Publicerad: 27 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JULI 2021

Stark försäljningstillväxt under juli: Zinzinos totala intäkter ökade med 11 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 13 % till 96,3 (85,3) mSEK i juli. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 23 % och uppgick till 3,0 (3,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 11 % till 99,3 (89,2) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-juli 2021 ökade med 25 % till 755,2 (605,5) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-jul 20-jul Läs mer »

Publicerad: 5 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2021

God försäljningstillväxt under Q2: Zinzinos totala intäkter ökade med 17 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 8 % till 102,4 (94,6) mSEK i juni. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 28 % och uppgick till 3,8 (5,3) mSEK efter hög andel intern produktion under månaden. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 6 % till 106,2 (99,9) mSEK jämfört med föregående år. Andra kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt bra kvartal; de Zinzino-baserade intäkterna för april–juni steg med 18 % till 305,8 ( Läs mer »

Publicerad: 5 jul Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2021

Stark försäljningstillväxt under maj: Zinzinos totala intäkter ökade med 26 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 31 % till 104,3 (79,4) mSEK i maj. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 35 % och uppgick till 4,5 (6,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 26 % till 108,8 (86,3) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-maj 2021 ökade med 32 % till 548,7 (416,5) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner, MSEK 21-maj 20- Läs mer »

Publicerad: 3 jun Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Malaysia som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino tillkännager företagets lansering i Malaysia den 3 juni 2021 som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för den malaysiska marknaden, och med etableringar i ett flertal länder under de senaste åren, har företaget lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad. Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för ett e-handelsbaserat företag inom hälsoteknik som Zinzino. Under 2020 överträffade företaget sitt försäljningsmål med utmärkt Läs mer »

Publicerad: 3 jun Ladda ner PDF


KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 20 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades: · att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, · att för räkenskapsåret 2020 dela ut 1,25 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten, · att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, · att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson, Ingela Nordenhav och Anna Frick som övriga styrelseledamöter,   · att styrelsearvode skall utgå med totalt 980 000 kronor, varav 280 000 kronor Läs mer »

Publicerad: 20 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2021

BIBEHÅLLEN STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT MED REKORDLÖNSAMHET Första kvartalet 2021 var ytterligare ett kvartal där god försäljningstillväxt kombinerades med hög lönsamhet. Totala intäkter i koncernen ökade med 38% och uppgick till 333,4 (242,1) mSEK. Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner förutom Norden. Starkast tillväxt återfanns fortsatt bland de övriga Europiska regionerna men även Asien och Nordamerika ökade rejält under kvartalet. Även lönsamheten var mycket god och EBITDA-resultatet uppgick till 37,3 (26,3) mSEK för kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick därmed till Läs mer »

Publicerad: 18 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2019-05-22 har 354 400 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 18 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 6 379 200 SEK. I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2020-05-22 har 31 633 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 45 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 1 423 485 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 386 033 till 28 582 286. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 695 678. Utspädningen uppgick till 0,01 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 369 567,80 Läs mer »

Publicerad: 10 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2021

Stark försäljningstillväxt under april: Zinzinos totala intäkter ökade med 21 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 17 % till 98,7 (84,2) mSEK i april. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 97 % och uppgick till 7,5 (3,8) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 21 % till 106,2 (88,0) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-april 2021 ökade med 33 % till 439,7 (330,2) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-apr 20- Läs mer »

Publicerad: 4 maj Ladda ner PDF


ÅRSREDOVISNING 2020 ZINZINO AB (PUBL)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2020 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, zinzino.com.  https://zinzinowebstorage.blob.core.windows.net/financialdocuments/Zinzino-arsredovisning-2020.pdf Zinzino kommer att hålla årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med hänsyn tagen till såväl aktieägarnas som bolagsrepresentanternas hälsa samt det pågående arbetet med att begränsa smittspridningen kommer årsstämman att genomföras utan möjlighet till fysiskt deltagande. Aktieägarna utövar sin rösträtt på årsstämman endast genom poströstning på förhand enligt 22 Läs mer »

Publicerad: 28 apr Ladda ner PDF


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB (PUBL.)

Aktieägarna i Zinzino AB (publ), org. nr 556733-1045 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021 FORMER FÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 Mot bakgrund av den extraordinära situation samhället befinner sig i på grund av Coronaviruset, kommer formerna för årsstämman i Zinzino AB 2021 att anpassas därefter. Med hänsyn tagen till såväl aktieägarnas som bolagsrepresentanternas hälsa samt det pågående arbetet med att begränsa smittspridningen kommer årsstämman att genomföras utan möjlighet till fysiskt deltagande. Med hänsyn tagen till myndigheternas föreskrifter och råd om Läs mer »

Publicerad: 21 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Pionjärerna inom testbaserade kosttillskott lanserar en ny BalanceOil

Det globala hälso- och livsstilsvarumärket från Skandinavien fortsätter att driva framtidens näringslära med testbaserade, vetenskapligt beprövade kosttillskott. BalanceOil+ Premium har ett oöverträffat innehåll av polyfenoler och fytonäringsämnen och är D2C-företagets senaste tillskott i sortimentet av BalanceOils som återställer Omega-nivåerna och skyddar kroppens celler från oxidativ stress. Zinzinos exceptionella och innovativa blandning av naturlig fiskolja och vitamin D3 innehåller i den här premium-versionen även ett vetenskapligt certifierat mått av R.E.V.O.O; företagets privata Läs mer »

Publicerad: 15 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2021

Stark försäljningstillväxt under Q1: Zinzinos totala intäkter ökade med 37 %. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 56 % till 120,6 (77,4) mSEK i mars. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 86 % och uppgick till 5,2 (2,8) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 57 % till 125,8 (80,2) mSEK jämfört med föregående år. Första kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt starkt kvartal; de Zinzino baserade intäkterna för januari – mars steg med 38 % till 315,1 (228,7) mSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i Läs mer »

Publicerad: 7 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Indien som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino tillkännager företagets lansering i Indien som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för den indiska marknaden, och med etableringar i ett flertal länder under de senaste åren, har företaget lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad. Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för ett e-handelsbaserat företag inom hälsoteknik som Zinzino. Under 2020 överträffade företaget sitt försäljningsmål med utmärkt säljtillväxt och stark EBITA- Läs mer »

Publicerad: 6 apr Ladda ner PDF


Zinzino driver utvecklingen inom individanpassade och testbaserade kosttillskott

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag med bas i Skandinavien som tillverkar och säljer testbaserade kosttillskottsprodukter. Zinzino bildades för femton år sedan och är idag en föregångare på den expansiva marknaden för individanpassade kosttillskott. Zinzino är ett snabbväxande bolag som fnns i Europa, USA och Australien. Nu siktar man på att etablera sig på den lukrativa asiatiska marknaden. Det berättar Dag Bergheim Pettersen, vd på Zinzino. Berätta om Zinzino och er affärsidé - Vi är ett nordiskt pionjärbolag inom testbaserade, individanpassade kosttillskott grundat i Norge Läs mer »

Publicerad: 17 mar Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2021

Stark försäljningstillväxt under februari: Zinzinos totala intäkter ökade med 33 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30 % till 94,4 (72,5) mSEK i februari. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 81 % och uppgick till 6,7 (3,7) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 33 % till 101,1 (76,2) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-februari 2021 ökade med 29 % till 208,1 (161,9) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-feb Läs mer »

Publicerad: 3 mar Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

ÖKAD AKTIEUTDELNING EFTER REKORDAVSLUTNING PÅ ÅRET Fjärde kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia. Totala intäkter i koncernen ökade med 44% och uppgick till 340,4 (236,3) mSEK. Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner. Starkast tillväxt återfanns fortsatt i de centraleuropeiska länderna men även Asien och Nordamerika ökade rejält under kvartalet. Även lönsamheten var mycket god och EBITDA-resultatet uppgick till 37,4 (6,3) mSEK för kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick därmed till rekordhöga 11,0% (2,7%). För helåret 2020 uppgick de Läs mer »

Publicerad: 26 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2017-05-24 har 25 000 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 14 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 350 000 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 25 000 till 28 196 253. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 309 645. Utspädningen uppgick till 0,08 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 330 964,50 kronor.   För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, Läs mer »

Publicerad: 15 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2021

God försäljningstillväxt under januari: Zinzinos totala intäkter ökade med 26 % jämfört med föregående år. God tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30 % till 102,3 (78,7) mSEK i januari. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 23 % och uppgick till 5,3 (6,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 26 % till 107,6 (85,6) mSEK jämfört med föregående år. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-jan 20-jan Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring Norden 33,0 33,0 Läs mer »

Publicerad: 3 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2015-05-05 har 35 000 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 26 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 910 000 SEK. I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2017-05-24 har 200 000 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 14 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 2 800 000 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 235 000 till 28 171 253. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 284 645. Utspädningen uppgick till 0,7 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 328 464,50 Läs mer »

Publicerad: 8 jan Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2020

Stark försäljningstillväxt under 2020: Totala intäkter ökade med 44 % under fjärde kvartalet och totala intäkter 2020 ökade med 48 %, jämfört med föregående år. Stark tillväxt i många regioner och länder bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 77 % till 127,9 (72,3) MSEK i december. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 158 % och uppgick till 6,2 (2,4) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 80 % till 134,1 (74,7) MSEK jämfört med föregående år. Fjärde kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia; de Zinzino- Läs mer »

Publicerad: 7 jan Ladda ner PDF