Rombouts Ethiopia Big Pack

Kitets innehåll  

Ethiopia är tillverkad till 100 % av exklusiva etiopiska arabicabönor som växer vilt vid foten av Abyssinska bergen. Kaffet har en ganska kraftfull arom och en härligt fyllig smak. Det är ett aromrikt kaffe med låg surhetsgrad. Smaker som aprikoser, bergamott, citrus och koriander påminner oss om bönans ursprung. Kaffet har en lång, lite jordig eftersmak. Efter middagen rekommenderar vi detta kaffe till desserter med säsongens frukter eller likörer. Kaffet säljs i boxar som innehåller 12 pods och i storpack som innehåller 192 pods.

  1.472,00 kr Ditt pris
  995,00 kr Premier pris

  VÅRT KAFFE

  VILL DU HA EN STOR ELLER LITEN ESPRESSO?

  Vi erbjuder pods som är lämpliga för en liten espresso och pods som är lämpliga för en stor espresso. Mängden färdigt kaffe du får från en pod, 4 eller 10 cl, beror på hur kaffet har malts. Små espressopods innehåller extra finmalt kaffe som är tätt packat och det tar längre tid för vattnet att rinna igenom. De pods som passar för stor espresso innehåller grövre kaffekorn, där vattnet rinner igenom lättare.

  OLIKA BÖNOR, OLIKA KAFFE

  Kaffe tillverkas huvudsakligen av 2 olika bönor, arabica och robusta. Arabicabönan anses vara den finaste bönan och av den blir det kaffe som är milt men med mycket smak. smak. Arabica växer på hög höjd i tropikerna. Till vårt kaffe använder vi 100 % arabicabönor. Robustabönan å andra sidan ger ett starkare kaffe med en grov, något bittrare smak och blandas in endast i de starkaste espressosmakerna.

  KAFFELEVERANTÖR

  Vår kaffe kommer från kafferosteriet Rombouts som grundades i Antwerpen, Belgien, 1896. Malongo är Rombouts systerföretag och ligger i Nice, Frankrike. Företaget är familjeägt och de är stolta över sina traditioner och sin passion för kaffe. Deras vision är att leverera kaffe av högsta kvalitet från noggrant utvalda leverantörer med små plantage - helst Fairtrade-certifierade och med unika smaker. Bönorna som använts är handplockade och bearbetas med den så kallade våta metoden. Varje säck med bönor inspekteras noga för att säkerställa kvalitén innan de rostats långsamt och sedan förpackas. Dessa rutiner har gjort dem till hovleverantörer åt den belgiska kungafamiljen och till prestigefyllda hotell och flygplatser i hela världen över som Paris, New York, Tokyo och Dubai.

  FAIRTRADE

  Rombouts & Malongo var det första kafferosteri som inledde ett samarbete med Fairtrade. Detta skedde redan 1992 och Rombouts & Malongo har sedan dess varit det ledande kafferosteriet med Fairtrade-certifierat kaffe i Europa. De har haft ett unikt engagemang i Fairtrade-jordbruk redan från början och har idag personliga relationer med varje plantage. De besöker och inspekterar fortfarande var och ett av dem varje år. De flesta andra företag köper bara bönorna. Sedan 2007, har Rombouts & Malongo sponsrat Malongo Foundation. Malongo Foundation stöttar projekt inom hälsovård och skydd av barn samt med andra sociala frågor ihop med lokala Fairtrade-organisationer. Det stödjer årligen projekt inom ekologisk odling och lokala transportsystem på flera Fairtrade-certifierade plantage.

  I GODA HÄNDER NÄR DEN INTE LÄNGRE ANVÄNDS

  I alla länder där vi säljer kaffe är Zinzino medlem i den lokala organisation som hanterar återvinning av små elektriska produkter. Zinzino betalar dessa organisationer för att säkerställa att det finns en säker och miljömässigt bra hantering av våra kaffemaskiner när de inte längre används.

  SAMLA IN OCH ÅTERVINNA FÖRPACKNINGSMATERIAL

  Zinzino är medlem i olika lokala återvinningsorganisationer som tillhandahåller insamlingssystem. Zinzino både rapporterar till och betalar för insamling av olika förpackningsmaterial som används i våra produkter. I Sverige är det till exempel Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) I vissa länder rapporterar vi och betalar
  direkt till de lokala myndigheterna och stödjer därmed deras egna återvinningsprocesser.

  INGA KEMISKA GÖDNINGSMEDEL ELLER BEKÄMPNINGSMEDEL

  Zinzino är medlem i Fairtrade-organisationen i Sverige och stöder därmed principen att odla kaffe och te utan användning av konstgödsel och bekämpningsmedel.

  MILJÖCERTIFIERADE

  Rombouts & Malongo är det enda kafferosteriet i Europa som är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Malongofabriken, där podsen produceras, ansökte om ISO 14001-certifiering 2008. Certifieringen validerar fabrikens höga miljöstatus som företaget arbetat med sedan 1990-talet.

  Denna certifiering tittar på allt ifrån hur plantagen väljs ut, transportsystem till hur fabriken drivs och vilka förpackningsmaterial som används. Även återvinningsprocedurer för avfall, vatten och värme undersöks.

  MILJÖVÄNLIGA KAPSLAR

  Vi tycker inte det räcker med att kaffet kommer från ett certifierat plantage. Förpackningen av kaffet är också viktigt! När kaffet har rostats förpackas det i en pod gjord av oblekt filterpapper som sedan förpackas i en förpackning gjord av återvinningsbar PET-plast. PET är, i dagsläget, det mest miljövänliga material som kan bevara aromer under en längre tid. En pappersförpackning vore nästa steg i utvecklingen. Det har nyligen införts och kommer att ersätta PET under de kommande åren.

   

  How to take out the brewing unit - EK'Oh espresso machine

   


  The benefits with Zinzino Coffee

   


  Coffee & Men - a video about fairtrade

   

  OUR COFFEE

  WOULD YOU LIKE A LARGE OR A SMALL ESPRESSO?

  We offer pods that are suitable for a small espresso and pods that are suitable for a large espresso. The quantity of coffee you get from one pod, 4 or 10 cl, depends on how the coffee is ground. Small espresso pods contain extra finely-ground coffee that is tightly packed and it takes the water a long time to seep through, whereas pods for large espressos contain coarser coffee grains through which the water runs more easily.

  DIFFERENT BEANS, DIFFERENT COFFEE

  Coffee is made principally from 2 different beans, Arabica and Robusta. The Arabica bean is the finest bean which gives a mild, flavorsome coffee. Arabica grows at high altitude in the tropics. 100% Arabica is the choice for our different roasts and flavours. The Robusta bean on the other hand gives a stronger coffee with a rough, slightly bitterer flavour and is blended into only the strongest espresso flavours.

  COFFEE SUPPLIER

  Our coffee supplier is Rombouts coffee house founded in Antwerpen, Belgium, in 1896. Malongo is the Rombouts sister company in Nice, France. The company is still family-owned and is proud of its traditions and passion for coffee. Its vision is to supply the highest quality coffee by carefully selecting suppliers at small plantations - preferably
  Fairtrade with unique flavors. Handpicked beans are processed using the wet method, then brought on site where each sack is inspected to be slow-roasted and packaged. This is what has made them the supplier of the Belgian Royal Family and prestigious hotels and airports worldwide such as Paris, New York, Tokyo and Dubai.

  FAIRTRADE

  Rombouts & Malongo was the first coffee roasting house to cooperate with Fairtrade as early as 1992 and has since then been the leading roasting house of Fairtrade coffee in Europe. They had a unique commitment to Fairtrade farming right from the start and currently have personal relationship with each cooperative, which they visit and inspect each year. Normal cooperatives just buy beans. Since 2007, Rombouts & Malongo has sponsored the Malongo Foundation with aim to support projects in healthcare, to protect children and to address other social issues with local Fairtrade organizations. They annually support projects at different Fairtrade cooperatives in ecological cultivation and local transportation systems.

  IN GOOD HANDS WHEN NO LONGER USED

  Zinzino is, in each country where we offer coffee, a member of the local organization handling return and scraping of small electrical products. The fee Zinzino pays to these organizations makes sure there is a safe and environmentally good handling of our coffee machines when they are no longer used.

  COLLECT AND RECYCLE THE PACKAGING MATERIAL

  Zinzino is a member of the local organization, if available, and both report and pay for the collection and recycling of different packaging materials used in our products. In Sweden it is for example FTI. In some countries we report and pay the local authorities themselves and thus support the recycling processes they have.

  NO CHEMICAL FERTILIZERS AND PESTICIDES

  Zinzino is a member of the FairTrade organization in Sweden and thus locally support the principle to grow coffee and tea without the use of chemical fertilizers and pesticides.

  ENVIRONMENTALLY CERTIFIED

  Rombouts & Malongo is the only coffee roasting company in Europe that is environmentally certified according to the international standard ISO 14001. The factory at Malongo where pods are produced, applied for an ISO 14001 certification in 2008 in order to validate its environmental status that had been in force since the 1990s.

  This certification involves everything from choosing plantations, transportation, how the factory works and the packaging materials. Recycling procedures for waste, water and heat are also included.

  ENVIRONMENTALLY FRIENDLY POD

  Its not enough if the coffee comes from a certified plantation. After that the coffee has been roasted it is packed in a pod made of un-bleached filter paper and then put inside an individual unit made of PET. At the moment, PET is the most environmentally friendly material that can keep the aromas inside for a long time. A new individual unit made of paper is the next development. It has just been introduced and will replace PET over the coming years.

   

  RELATERADE PRODUKTER

  Prenumeration:

  Prenumeration 48 pods/Månad
  Abonnemang för 6 månader,
  319,00 kr per månad
  i

  Espresso Kit - EK'oh Black

  Prenumeration 48 pods/Månad
  Abonnemang för 6 månader, 319,00 kr per månad
  3.995,00 kr Ditt kit pris (spara 27 %)
  5.510,00 kr Försäljningspris

  Prenumeration:

  Prenumeration 48 pods/Månad
  Abonnemang för 6 månader,
  319,00 kr per månad
  i

  Espresso Kit - EK'oh White

  Prenumeration 48 pods/Månad
  Abonnemang för 6 månader, 319,00 kr per månad
  3.995,00 kr Ditt kit pris (spara 27 %)
  5.510,00 kr Försäljningspris

  Prenumeration:

  Prenumeration 48 pods/Månad
  Abonnemang för 6 månader,
  319,00 kr per månad
  i

  Espresso Start kit - Xpress'OH Black

  Prenumeration 48 pods/Månad
  Abonnemang för 6 månader, 319,00 kr per månad
  2.195,00 kr Ditt kit pris (spara 46 %)
  4.090,00 kr Försäljningspris

  Prenumeration:

  Prenumeration 48 pods/Månad
  Abonnemang för 6 månader,
  319,00 kr per månad
  i

  Espresso Start kit - Xpress'OH Ice Pearl

  Prenumeration 48 pods/Månad
  Abonnemang för 6 månader, 319,00 kr per månad
  2.195,00 kr Ditt kit pris (spara 46 %)
  4.090,00 kr Försäljningspris

  Prenumeration:

  Prenumeration 48 pods/Månad
  Abonnemang för 6 månader,
  319,00 kr per månad
  i

  Coffee Sub. 48 pods/Månad - start kit

  Prenumeration 48 pods/Månad
  Abonnemang för 6 månader, 319,00 kr per månad
  867,00 kr Ditt kit pris (spara 6 %)
  924,00 kr Försäljningspris

  Prenumeration:

  Royal Blend Coffee 50 pods/Månad - committed contract
  Abonnemang för 6 månader,
  265,00 kr per månad
  i

  Coffee Sub. Royal Blend 50 pods/Månad - start kit

  Royal Blend Coffee 50 pods/Månad - committed contract
  Abonnemang för 6 månader, 265,00 kr per månad
  675,00 kr Ditt kit pris (spara 22 %)
  870,00 kr Försäljningspris

  Xpress'OH Black

  Den är kompakt och lätt och finns i två färger  
  2.195,00 kr Ditt pris
  2.195,00 kr Premier pris

  Xpress'OH Ice Pearl

  Den är kompakt och lätt och finns i två färger.  
  2.195,00 kr Ditt pris
  2.195,00 kr Premier pris
  3.995,00 kr Ditt pris
  3.995,00 kr Premier pris
  3.995,00 kr Ditt pris
  3.995,00 kr Premier pris
  87,00 kr Ditt pris
  77,00 kr Premier pris
  1.392,00 kr Ditt pris
  945,00 kr Premier pris
  87,00 kr Ditt pris
  77,00 kr Premier pris
  1.392,00 kr Ditt pris
  945,00 kr Premier pris
  87,00 kr Ditt pris
  77,00 kr Premier pris
  1.392,00 kr Ditt pris
  945,00 kr Premier pris
  87,00 kr Ditt pris
  77,00 kr Premier pris
  1.392,00 kr Ditt pris
  945,00 kr Premier pris
  90,00 kr Ditt pris
  83,00 kr Premier pris
  1.444,00 kr Ditt pris
  995,00 kr Premier pris
  58,00 kr Ditt pris
  50,00 kr Premier pris
  92,00 kr Ditt pris
  82,00 kr Premier pris
  1.472,00 kr Ditt pris
  995,00 kr Premier pris
  92,00 kr Ditt pris
  82,00 kr Premier pris
  1.392,00 kr Ditt pris
  995,00 kr Premier pris
  115,00 kr Ditt pris
  100,00 kr Premier pris
  1.840,00 kr Ditt pris
  1.195,00 kr Premier pris

  Malongo Blue Mountain

  1 box (20 pods)  
  569,00 kr Ditt pris
  495,00 kr Premier pris
  92,00 kr Ditt pris
  82,00 kr Premier pris
  1.392,00 kr Ditt pris
  995,00 kr Premier pris
  92,00 kr Ditt pris
  82,00 kr Premier pris
  92,00 kr Ditt pris
  82,00 kr Premier pris
  1.472,00 kr Ditt pris
  995,00 kr Premier pris
  87,00 kr Ditt pris
  77,00 kr Premier pris
  1.392,00 kr Ditt pris
  945,00 kr Premier pris
  1.500,00 kr Ditt pris
  1.095,00 kr Premier pris
  1.392,00 kr Ditt pris
  995,00 kr Premier pris
  Kundforum