Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Kliknutím zobrazte více informací.
Cart
Váš nákupní košík

STANOVY SPOLEČNOSTI

ZINZINO AB (556733-1045)

§ 1 Název společnosti
Název společnosti je Zinzino AB (publ).

§ 2 Sídlo
Předsednictvo sídlí na území města Göteborg.

§ 3 Činnost
Účelem společnosti je vlastnit a spravovat podíly v dceřiných společnostech a provádět další související aktivity.

§ 4 Základní kapitál
Základní kapitál je nejméně 2 200 000 SEK a nejvíce 8 800 000 SEK.

§ 5 Počet akcií
Počet akcií nesmí být nižší než 22 000 000 ani vyšší než 88 000 000.

§ 6 Akcie
Akcie mohou být emitovány ve dvou třídách, ve třídě A a třídě B: obě třídy akcií až do počtu rovného celkovému základnímu kapitálu. Při hlasování na každoroční valné hromadě jsou držitelé akcií třídy A oprávněni hlasovat jedním (1) hlasem za každou akcii třídy A a držitelé akcií třídy B jednou desetinou (0,1) hlasu za každou akcii třídy B.

Pokud se společnost rozhodne emitovat nové akcie třídy A a třídy B ve formě „cash issue“ nebo „offset issue“, držitelé akcií třídy A a třídy B mají přednostní právo upsat nové akcie stejné třídy v rozsahu dle svého dosavadního podílu (primární přednostní právo). Akcie neupsané na základě primárního přednostního práva budou k upsání nabídnuty všem akcionářům (subsidiární přednostní právo). Pokud prostřednictvím subsidiárního přednostního práva nebude upsáno dostatečné množství akcií, budou akcie rozděleny mezi upisovatele poměrným dílem dle dosavadního podílu a tam, kde to nebude možné, budou rozděleny losem.

Pokud se společnost rozhodne emitovat nové akcie pouze jedné třídy ve formě „cash issue“ nebo „offset issue“, všichni držitelé akcií, bez ohledu na třídu, mají přednostní právo upsat nové akcie v rozsahu dle svého dosavadního podílu.

Pokud se společnost rozhodne vydat opce na nákup akcií nebo konvertibilní dluhopisy ve formě „cash issue“ nebo „offset issue“, akcionáři budou mít přednostní právo upsat opce, jako kdyby šlo o emisi akcií, které lze nově upsat na základě opcí, a budou mít přednostní právo upsat konvertibilní dluhopisy, jako kdyby šlo o emisi akcií, za něž lze tyto konvertibilní dluhopisy směnit.

Výše uvedená ustanovení nijak nebrání možnosti přijmout rozhodnutí provést emisi typu „cash issue“ nebo „offset issue“, která by se odchýlila od přednostních práv akcionářů.

Pokud bude základní kapitál navýšen prostřednictvím emise bonusových akcií, nové akcie každé třídy budou emitovány do jednotlivých tříd poměrným dílem dle dosavadního poměru. V takovém případě vyplývá právo na nové akcie příslušné třídy ze starých akcií stejné třídy. Výše uvedená ustanovení nijak nebrání možnosti prostřednictvím emise bonusových akcií emitovat akcie nové třídy akcií po provedení nezbytných úprav znění stanov společnosti.

§ 7 Představenstvo
Představenstvo se skládá z nejméně tří (3) a nejvíce deseti (10) členů a nejméně žádného (0) a nejvíce deseti (10) náhradníků, kteří jsou každoročně voleni na výroční valné hromadě na období do konání příští výroční valné hromady.

§ 8 Auditoři
Společnost má jednoho či dva auditory (může a nemusí mít zástupce auditorů) nebo auditorskou firmu, kteří kontrolují výroční zprávu a účty a rovněž administrativu představenstva a ředitele (CEO).

§ 9 Oznámení o valných hromadách
Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje ve švédském deníku „Post- och Inrikes Tidningar“ a na webových stránkách společnosti. O uveřejnění takového oznámení informuje společnost rovněž ve švédském deníku „Dagens Industri“.

Oznámení o konání výroční valné hromady či mimořádné valné hromady, na níž se mají diskutovat úpravy stanov společnosti, musí být uveřejněno nejdříve šest týdnů, nejpozději však čtyři týdny před jejím konáním. Oznámení o konání jiné mimořádné valné hromady musí být uveřejněno nejdříve šest týdnů, nejpozději však tři týdny před jejím konáním.

§ 10 Registrace
Akcionáři, kteří se chtějí účastnit diskuzí na valné hromadě, musejí být uvedeni ve výtisku či jiné podobě kompletního seznamu akcionářů k datu pět pracovních dní před konáním valné hromady a musejí o svém záměru společnost spravit nejpozději ve 12:00 v den uvedený v oznámení o konání valné hromady.

Tímto dnem nesmí být neděle, státní svátek, sobota, 24. červen, 24. prosinec ani 31. prosinec a musí to být den nejdříve pět pracovních dní před konáním valné hromady.

§ 11 Ustanovení o záznamu akcií
Akcie společnosti jsou registrovány v centrálním depozitáři cenných papírů dle švédského zákona o finančních nástrojích (1998:1479).

§ 12 Výroční valná hromada
Výroční valná hromada se koná každý rok, nejpozději šest (6) měsíců od konce fiskálního roku. Na výroční valné hromadě se řeší následující záležitosti:

 1. volba předsedajícího valné hromady,
 2. příprava a schválení hlasovacího seznamu,
 3. volba jedné (1) či dvou (2) osob, které ověří zápis z valné hromady,
 4. posouzení, zda byla valná hromada řádně svolána.
 5. schválení programu,
 6. představení výroční zprávy, zprávy auditorů a případně také konsolidované účetní závěrky a zprávy auditorů o konsolidované účetní závěrce.
 7. Rozhodnutí:
  1. a) o schválení výkazu zisků a ztrát, rozvahy a případně také konsolidovaného výkazu zisků a ztrát a konsolidované rozvahy,
  2. b) o alokaci zisku či ztráty společnosti dle schválené rozvahy,
  3. c) o zproštění odpovědnosti členů představenstva a ředitele (CEO).
 8. Určení odměn pro představenstvo a auditory.
 9. Volba představenstva a případně také volba auditorů či auditorské firmy.
 10. Volba představenstva a případně také volba auditorů či auditorské firmy.
 11. Další záležitosti, o nichž má valná hromada rozhodovat, v souladu se švédským zákonem o společnostech či se stanovami společnosti.

§ 13 Fiskální rok
Fiskálním rokem společnosti je kalendářní rok.

§ 14 Přijetí plných mocí
Představenstvo může jménem společnosti přijímat plné moci v souladu s postupem uvedeným v kap. 7, odd. 4, druhém odstavci švédského zákona o společnostech.

§ 15 Ustanovení o konverzi
Akcie třídy A lze na požádání jejich vlastníka převést na akcie třídy B. Žádost musí být v psané formě předložena představenstvu. Žádost musí uvést počet akcií, které si jejich držitel přeje převést. Představenstvo žádost o konverzi zváží do tří měsíců od jejího přijetí. Převod musí být bezodkladně nahlášen k registraci, jejímž provedením nabyde účinnosti.

Stáhnout PDF